Share Button

รถกระเช้า
การปฏิบัติงานบน รถกระเช้า หรือบนที่สูง พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคน จะต้องมีการสื่อสาร และทำงานกันเป็นทีม จึงมีศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานเฉพาะมากมาย รวมถึงบางคำก็ใช้ในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ดังนี้

Working at Heights : ที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินหรือสูงจากพื้นอาคารเท่ากับหรือมากกว่า 2 เมตร
Hierarchy of Control : ลำดับการเลือกวิธีปฏิบัติงาน โดยเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ง่ายและปลอดภัยมากกว่าเป็นอันดับต้นและเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ยากขึ้น ซับซ้อนกว่าเป็นอันดับถัดไป
Falling Objects or Materials falling from heights : สิ่งของตกจากที่สูง
Working at Heights Task Management : การบริหารจัดการภาวะเสี่ยงสำหรับงานปฏิบัติการบนที่สูง
Overhead Protection or Fall Object Protection : วิธีป้องกันสิ่งของตก
Scaffolds : ที่ปฏิบัติงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจัดไว้สูงจากพื้นของอาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 7 วัน
Scaffolding Tag : ป้ายแสดงสถานภาพการอนุญาตให้ใช้ หรือไม่ให้ใช้นั่งร้าน
Perimeter Guardrail : รั้วป้องกันการตก ซึ่งต้องประกอบด้วยรั้วบน-รั้วกลาง-และแผ่นกันของตก
Elevated Work Platform (EWP) : กระเช้ายกคน
Mobile Elevated Work Platform (MEWP) : รถกระเช้า
Restraint Safety Harness : ชุดอุปกรณ์รั้งดึง บังคับระยะไม่ให้ออกนอกขอบตกหรืออุปกรณ์จำกัดระยะ
Fall Arrest Systems : อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก ซึ่งมีสามองค์ประกอบร่วมคือ 1. จุดคล้องเกี่ยว 2. ชุดสายแลนยาร์ดหรืออุปกรณ์อื่นใดที่โยงรั้งระหว่างจุดคล้องเกี่ยวกับ Harness ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสวมไว้กับตัว และ 3.สายรัดนิรภัยแบบเต็มตัว
Shock Absorber : อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกจะเย็บพับติดกันไปมา เมื่อทำงานจะกระตุกขาดคลี่หน่วงออกมาคราวละหนึ่งพับ การขาดคลี่ออกมาคราวละพับนี่เองจะเป็นการดูดซับเนื่องจากแรงกระตุกจากการตก
Connecting Hardware : ห่วงคล้องชุดอุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื่องจากการตก
Retractable Lifeline : สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ ทำงานกระตุกหยุดเมื่อปลายเชือกเคลื่อนออกเกินความเร็วเกินค่าปรับตั้ง
Horizontal Rope-Static Line : สลิงขึงตึงตามแนวนอนเพื่อใช้เกี่ยวคล้องสายแลนยาร์ด
Vertical Rope-Staticline : สลิงขึงตึงตามแนวตั้ง เพื่อใช้คล้องเกี่ยวชุดล็อคป้องกันการตก
Portable Ladders : บันไดไต่ขึ้นที่สูงแบบเคลื่อนย้ายได้
Fixed Ladders : บันไดไต่ขึ้นที่สูงแบบติดตั้งถาวรอยู่กับที่
Free Fall Clearance : ระยะปลอดภัยจากจุดคล้องเกี่ยวสายแลนยาร์ดถึงพื้น หากเกิดอุบัติเหตุจะมีระยะว่างไม่ให้ร่างกายกระแทกพื้น

คำศัพท์เฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานกับรถกระเช้า และผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีอยู่อีกมาก ซึ่งในบางกรณีการใช้คำศัพท์ก็ช่วยให้เข้าใจกันง่ายกว่า