Share Button

อาหารเสริมลดน้ำหนัก
ในปัจจุบันนี้อาหารเสริมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีวางจำหน่ายในทุกช่องทาง อีกทั้งยังมียี่ห้อ  และสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป

การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อควรทราบต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเลือกซื้อ เลือกใช้ และพิจารณาอาหารเสริมตัวนั้นๆ เพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพ สรรพคุณ และประโยชน์ดีๆ ที่จะได้รับมากที่สุด ตลอดจนเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากผู้ผลิต

การกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการถูกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเท็จ หรือเกินจริงได้ในระดับหนึ่ง โดยข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 นั้น มีมาตรการพิจารณาโฆษณา และบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ดังนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ อาหารอันเป็นเท็จบทกำหนดโทษให้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางสื่อเผยแพร่ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ หรือข้อความที่โฆษณานั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

3. เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้ทำการโฆษณา ปฏิบัติ ดังนี้
– ระงับการโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุญาต
– ระงับการโฆษณาที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

บทกำหนดโทษให้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อย บาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กินอาหารเสริมไม้ว่าจะเพื่อเสริมสารอาหาร หรือช่วยในเรื่องของความสวยความงามก็ตาม ควรพิจารณาถึงประโยชน์ และโทษ ตลอดจนข้อมูลที่ควรทราบต่างๆ อย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง